Ansökan om sjuklöneersättning för privata utförare av personlig assistans

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om e-tjänsten

I den här e-tjänsten söker du som är privat utförare av personlig assistans ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Bilagor som ska skickas med i ansökan

Tänk på att handläggningstiden förlängs om din ansökan inte är komplett.

  1. Sjukfrånvaroanmälan där namn, personnummer, datum och klockslag framgår

  2. Tidsredovisning/tidrapport för ordinarie personal som anger datum och klockslag för arbetspass som skulle ha fullgjorts karensdagen samt för dag 2-14

  3. Kopia på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjukperioden. Assistentens namn, personnummer, period för sjukskrivningen samt omfattning av sjukskrivningen räcker.

  4. Tidsredovisning för vikarierande personal

  5. Tillämpat kollektivavtal och eventuellt andra bundna avtal

  6. Kopia på lönespecifikation där namn, personnummer och uppgift om storlek på ordinarie assistents lön framgår

  7. Uppgift om storlek på utbetald sjuklön, semesterersättning, sociala avgifter och eventuellt andra avtalsbundna kostnader i % och kr

  8. Intygande från den assistansberättigade (eller dess företrädare) att assistans utförts, till exempelvis genom signering av tidrapporterna.

  9. Sjuklista, det vill säga en lista som tydligt visar ordinarie assistens grundschema samt när och antal timmar en vikarie satts in.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa